Contracten en algemene voorwaarden

Elke ondernemer heeft met de regelmaat van de klok te maken met contracten. Dat kunnen franchise- en distributiecontracten, maar ook koop- of huurcontracten met tal van bijbehorende algemene voorwaarden betreffen. In de uitvoering van die verbintenissen kunnen allerlei discussies en tekortkomingen ontstaan. Maar al te vaak komt het voor dat een van de partijen zijn verplichtingen uit het contract niet nakomt of dat gemaakte afspraken niet duidelijk zijn. Problemen doen zich al snel voor als partijen zaken doen op grond van mondelinge afspraken en zoals het heet in goed vertrouwen.

Niet zelden worden contracten niet goed opgesteld of niet goed gelezen. Vaak maken algemene voorwaarden deel uit van een overeenkomst zonder dat een wederpartij daar erg in heeft. Het vergt kortom een goede voorbereiding om een waterdichte overeenkomst op te maken. Van belang is ook hoe je bepalingen uit overeenkomsten kunt afdwingen. Belangrijke aandachtspunten zijn met name de wijze van totstandkoming van een overeenkomst en de beëindiging ervan, naast het intreden van verzuim, allerhande aansprakelijkheden en plichten tot schadevergoeding.

Laat verder van tijd tot tijd uw algemene voorwaarden screenen. Juridische expertise van een advocaat is daarbij vereist.

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.