Huurrecht

Het huurrecht is een lastig en ontoegankelijk rechtsgebied en zelfs voor juristen niet gemakkelijk te doorgronden. Er zijn in de wet tal van bepalingen opgenomen die dwingend zijn voorgeschreven en andere bepalingen zijn ter vrije keuze; het zogenaamde regelend recht.

Daar komt bij dat er drie soorten van huur zijn te onderscheiden: de huur van woonruimte, de huur van zogenaamde middenstandsruimte (te denken valt aan een horecazaak of een hobbywinkel) en daarnaast de verdere bedrijfsruimte (zoals een kantoorgebouw). Voor al die segmenten gelden andere wettelijke bepalingen. Het huurrecht voor bedrijfsruimtes is het meest gecompliceerd, alleen al vanwege de wirwar aan wetsregels, allerlei uitzonderingen daarop en in acht te nemen termijnen.

Voor winkel- en kantoorpanden kunnen partijen voor een belangrijk deel de overeenkomst zelf invullen. Van belang daarbij is de huurperiode en een eventuele indexeringsregeling. Een verlening of opzegging van de huurovereenkomst hangt weer af van de afspraken van partijen en van een aantal dwingend voorgeschreven regels. Wil een huurder een ander in zijn plaats stellen, dan moet ook weer aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Verder spelen er altijd enkele kernaspecten; zoals de vraag wanneer de verhuurder kan overgaan tot beëindiging van de huurbetrekking en tot ontruiming van het pand. Wanneer is een huurder in gebreke met tijdige betaling en wanneer is hij bevoegd tot inhouding of verrekening van de huur met achterstallig noodzakelijk onderhoud. Hoever gaat de ontruimingsbescherming? In de praktijk ontstaat ook vaak discussie over de verhoging van de huurprijs: voor particuliere huur ligt dat heel anders dan voor bedrijfsmatig vastgoed. De uiteenlopende procedures op dit vlak kennen ieder de nodige haken en ogen.

Zowel voor commerciële als particuliere huurkwesties staan de WEB advocaten u graag terzijde. Wij zijn daarom actief voor zowel eigenaren van commercieel vastgoed en makelaars, als voor de particuliere huurder.

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via
078-6149160.