Turkish Desk – Hollandaca

De Turkish desk van WEB advocaten wordt bemand door initiatiefneemster mr. Leyla Yilgör. Zij  is een geboren en getogen Nederlandse met een Turkse achtergrond. Zij spreekt ook vloeiend Turks en kan u in het Turks adviseren.

Leyla is zeer ervaren met de belangenbehartiging van mensen die in Nederland wonen, werken of zaken doen, maar persoonlijke en/of zakelijke belangen hebben in Turkije. Ook houdt zij zich bezig met erkenning/exequatur procedures van Nederlandse beschikkingen of vonnissen in Turkije en omgekeerd. Dat wil zeggen wanneer u bijvoorbeeld een Nederlandse beschikking of vonnis ten uitvoer wilt laten leggen in Turkije (omdat de wederpartij daar verblijft of het vermogen zich daar bevindt), dan kan mr. Yilgör u daarbij van dienst zijn. Zij werkt daarvoor samen met advocaten in Turkije.

 1 – 0 voor U!

Met onze Turkish Desk vormen taalverschillen voor u niet langer een barrière en hebt u direct een voorsprong op uw wederpartij!

De volledige Nederlands – Turkse rechtspraktijk is heel gevarieerd en laat zich moeilijk op een website beschrijven. Wij kunnen u daarom alleen adviseren na een bezoek aan ons kantoor. U bent van harte welkom.

Voorbeelden uit het personen- en familierecht

Meest voorkomend in de Nederlands – Turkse rechtspraktijk zijn echtscheidings- en alimentatiekwesties. Deze hebben een redelijke uniform karakter. Om een indruk te geven van het belang om echtscheidingen in beide landen goed te regelen, wordt hieronder een aantal voorbeelden gegeven.

Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Voordat u in Nederland trouwt, kunt u kiezen om in gemeenschap van goederen te trouwen of met opmaking van huwelijkse voorwaarden. Het valt in de praktijk op dat partijen bij een echtscheidingsprocedure niet blijken te weten wat de gevolgen zijn van hun keuze en wat voor invloed het huwelijksgoederenregime heeft op de echtscheiding en de verdeling van de aanwezige goederen. Voor welke vorm van huwelijksgoederenregime u kiest is erg belangrijk omdat het veel invloed heeft op de verdeling bij echtscheiding. Als u ook bezittingen in Turkije heeft of in Turkije trouwt, is het belangrijk dat u afspreekt welk recht (Nederlands of Turks) bij echtscheiding van toepassing zal zijn op de verdeling van de goederen. Naar Turks recht is de gemeenschap van goederen bijvoorbeeld beperkt tot de goederen die tijdens het huwelijk worden verworven. Naar Nederlands recht behoren alle goederen tot de gemeenschap. Als u in Nederland trouwt, geldt de gemeenschap van goederen ook ten opzichte van goederen die u in Turkije heeft. Alleen door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan een gemeenschap van goederen in Nederland worden beperkt.

Het huwelijk in twee verschillende landen ingeschreven

In het algemeen registreren Turkse Nederlanders hun huwelijk in Turkije en in Nederland. Als vervolgens in Nederland een echtscheiding wordt uitgesproken, dan blijft het huwelijk in Turkije bestaan. Het eindigt niet van rechtswege, zoals veel mensen ten onrechte denken. Het Turkse huwelijk leidt daardoor voor Turkse Nederlanders en voor Nederlanders die met een Turkse partner zijn gehuwd, in veel gevallen tot problematische situaties die later vaak tegen hoge kosten moeten worden hersteld. Hieronder volgt een aantal voorbeelden waar burgers in Nederland, in de praktijk mee te maken krijgen.

TIP: U kunt controleren of uw huwelijk in Turkije is ingeschreven door een bezoek te brengen aan het Turkse Consulaat in Rotterdam en daar te vragen om een afschrift uit het Turks bevolkingsregister ”nüfuz”. Indien uw huwelijk in Turkije is ingeschreven dan is dat in het Turks bevolkingsregister vermeld.

Kind geboren tijdens een huwelijk

Als partijen in Nederland zijn gescheiden en de echtscheiding in Turkije niet hebben geregeld, ontstaan er problemen als de vrouw na de scheiding een kind krijgt. De ex-man van wie de vrouw volgens Nederlands recht is gescheiden wordt van rechtswege juridisch vader van het kind in Turkije. Dit komt doordat het huwelijk volgens Turks recht niet is ontbonden. Het maakt daarbij niet uit of hij de biologische vader van het kind is. Een belangrijk gevolg van het juridische vaderschap is dat de ex-man verplicht is kinderalimentatie te betalen. Deze situatie kan worden hersteld door in Nederland een ontkenning vaderschap procedure aanhangig te maken. Was de echtscheiding wel (voordat het kind geboren was) in Turkije erkend en geregeld, dan was de procedure ontkenning vaderschap niet nodig geweest.

Nationaliteit

Als u geen Turkse nationaliteit heeft en alleen in Nederland bent gescheiden van een partner die de Turkse nationaliteit heeft, kunnen er problemen ontstaan als u na de scheiding een kind krijgt en de echtscheiding in Turkije niet is ingeschreven. Uw kind krijgt dan volgens het Turkse recht automatisch de Turkse nationaliteit. In de Turkse wetgeving is bepaald dat alle mannen jonger dan 45 jaar die de Turkse nationaliteit bezitten, in militaire dienst moeten. De dienstplicht kan een meerderjarig kind zelf voorkomen door naar het Turkse consulaat te gaan en daar afstand te doen van zijn Turkse nationaliteit. Als het kind minderjarig is, kunt u namens het kind afstand doen mits u volgens Nederlands en Turks recht het eenhoofdig gezag heeft. Heeft ook uw ex-partner nog gezag over het kind, dan dient hij of zij daarvoor toestemming te geven. Krijgt u die toestemming niet, dan  ontstaat een juridisch complexe situatie en leidt dat doorgaans tot een procedure bij de rechtbank.

Verdeling huwelijksgemeenschap

Ook in geval van verdeling van bezittingen kunnen problemen ontstaan als een Nederlandse echtscheiding niet wordt ingeschreven in Turkije. Bijvoorbeeld als u bij de Nederlandse echtscheidingsprocedure niet heeft verzocht om de verdeling van de gemeenschap van goederen, die in Turkije of in een ander land bestaat. Als u de echtscheiding niet in beide landen hebt geregeld, blijft het huwelijk in één land bestaan. In dat land zal dan ook de gemeenschap blijven bestaan. Het maakt daarbij niet uit of u alle goederen al lang hebt verdeeld.

Doordat de gemeenschap in één land blijft bestaan kan deze ‘ doorgroeien’ . Zo komt het nogal eens voor dat een Turkse Nederlander een woning koopt, waarvan zijn ex-echtgenote mede-eigenaar wordt volgens het Turkse recht. Dat komt doordat de ex-partner volgens het Turkse bevolkingsregister nog steeds met de koper van de woning gehuwd is. De echtgenote kan dan in een echtscheidingsprocedure in Turkije de Turkse rechter verzoeken haar de helft van de waarde van deze woning toe te bedelen. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke situatie veel problemen en vooral ook veel extra kosten met zich meebrengt.

Polygamie

Indien u in het ene land de echtscheiding wel heeft geregeld en in het andere land niet, dan kunt u niet opnieuw in het huwelijk treden. U zou zich anders schuldig maken aan ‘polygamie’. Dat wil zeggen dat u niet met meer dan één partner in het huwelijk kunt treden. Polygamie is in de meeste landen verboden.

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het raadzaam is om na de echtscheidingsprocedure in Nederland ook de echtscheiding in Turkije te regelen. U dient daarvoor een erkenningsprocedure ”Tenfiz davasi” aanhangig te maken. Mr. L. Yilgör kan u daarbij op correcte wijze van dienst zijn.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met mr. Leyla Yilgör.